Finster op Fryslân

24 july 2017

Wizige op 27-11-2019, 13:21:27

Finster op Fryslân

Te sjen by Finster: in nij portret yn de searje 'Showtime!' fan Tryntsje Nauta. Dit is Yme, hy is drummer by de Harmonie yn Weidum. It ynterview stiet op www.finsteropfryslan.frl.