Feestlike yngebrûknimming Klokken

6 novimber 2019

Wizige op 26-11-2019, 11:03:04

Feestlike yngebrûknimming Klokken

Wy wolle it heuchlike feit dat it oerwurk wer rinne kin en de klokken wer de tiid slaan kinne mei alle Weidumers fiere.
Jo binne fan herte wolkom yn de Lytse Buorren op:

Freed 8 novimber
om 17:30 oere
by de yngong fan it tsjerkhôf

Wa’t net om seis oere thús hoecht te wêzen nûgje wy út om yn it doarpshûs der noch efkes oer nei te praten en der ien op te nimmen.