Earste nijsberjocht fan it Doarpshûs!

3 febrewaris 2010

Wizige op 10-11-2019, 17:05:49

Earste nijsberjocht fan it Doarpshûs!

It stiftingsbestjoer hat besletten om alle moannen nijs oer it Doarpshûs op ús prachtige Weidumer website te setten. Wy wolle de bewenners sa noch mear belûke by it Doarpshûs en fansels kin der ek reagearre wurde. Alle fragen, opmerkings en benammen goede ideeën binne wolkom. http://www.weidum.eu/site/stichting.php