Dichtsjend de dagen del

23 juny 2021

Wizige op 25-06-2021, 08:52:51

Dichtsjend de dagen del

Bêste minsken,

Wy ha tegearre in dichtbondel útjûn.
De gedichten geane oer doarpsdingen, fakânsje(tiid), sykte en sûnens, relaasjesaken, ûnderwiis mei hjir en dêr ferwizingen nei bibelferhalen… tsja, eins fan alles wat men tsjinkomme kin op in dei. En dat allegear yn it Frysk.
O sa geskikt om yn iepenbiere romten, lykas doarpshuzen en wachtromten del te lizzen. In moaie stimulâns om de Fryske taal te lêzen en foardragend kin it samar as muzyk klinke…

Dizze bondel bestelle kin fia sybrig@ziggo.nl / 0515-412142/ Fleardyk 6, Skearnegoutum
Hertegroet, Harm en Sybrig Bethlehem


Beste mensen,

Wij hebben samen een dichtbundel uitgegeven. De gedichten gaan over dorpsdingen, vakantie(tijd), ziekte, gezondheid, relaties, onderwijs met hier en daar een verwijzing naar bijbelverhalen… tja, eigenlijk van alles wat men kan  tegenkomen op een dag. En dat allemaal in het Fries. Geschikt om in openbare ruimtes, zoals dorpshuizen en wachtruimtes neer te leggen. Een mooie stimulans om de Friese taal te lezen en al voordragend kan het zomaar als muziek klinken…

Deze bundel bestellen kan via sybrig@ziggo.nl / 0515-412142/ Fleardyk 6, Skearnegoutum
Hartegroet, Harm en Sybrig Bethlehem