De iisbaan is iepen,earst allinnich foar de BERN.

24 jannewaris 2019

Wizige op 26-11-2019, 15:38:09

De iisbaan is iepen,earst allinnich foar de BERN.

De iisbaan is iepen! Mar let op: earst allinnich foar de BERN. As it jûn as moarn oars liket mei de dikte fan it iis dan kinne de folwoeksenen der hooplik ek op.

Justerjûn is der troch in oantal frijwilligers in moai rûntsje skjin skowt. De nacht ôfwachtsje en miskien kin der moarn en oars freed rieden wurde! Hâldt dizze pagina en it boerd by de iisbaan goed yn ‘e gaten!