De Gouden Wike

11 juny 2018

Wizige op 26-11-2019, 15:48:54

De Gouden Wike

Oer in dikke moanne is it sa fier; Weidumer Merke!
It folsleine program is ôfrûne wike doar oan doar rûnbrocht, ek de listrinlist is ferspraad; woansdei 20 juny fan 18:00 ôf komt de Merkekommisje by jimme del.
Mochtest net thús wêze mei it listrinnen dan kin dyn opjefte nei: mail@jeltsjekramer.nl

Wistest dat:

  • we ek dit jier wer Merke fiere op it Keatsfjild
  • de kaarten op 'e seal folslein ferfongen wurde troch munten
  • datst dy munten ynleverje kinst oant en mei 20 july
  • de advysleeftyd om op seal te meien 14 jier is
  • minsken dy't net op de list yntekene hawwe, dit by binnenkomst op 'e seal dwaan moatte
  • in bytsje Merkefiere kostet al gau €35,- de man/frou, foar 1 jûn Merkefiere freegje wy €15,-, yntekenje op de list kin de hiele merke
     

Besjoch it merkeboekje fan 2018 (PDF)