De films út 2014

22 july 2018

Wizige op 26-11-2019, 15:44:45

De films út 2014

Der wurdt in protte nei frege...'Hawwe jim dy filmkes noch'...'Kinne we dy earne sjen?'...

Dus hawwe we mar besletten om de films hjir op de site te setten.

Hjir ûnder de list mei filmkes:

Reboelje op it Wiel: https://youtu.be/qnMUTCkAIO8

Kening Dorus: https://youtu.be/cB2dn5t6aKk

Knyntsjetiid op de pleats: https://youtu.be/vyKg_63LT54

CSI Weidum: https://youtu.be/XC35Pw-8cd0

Nij libben: https://youtu.be/aEWV3-ZFct8

Oppasse: https://youtu.be/rVttaDt0Bk8

Protterkes: https://youtu.be/H_eJgOW2aXE

Even Andrys bellen: https://youtu.be/FiCBhFJO4Ts

Merkereuny: https://youtu.be/v0_-wI7xIgM

It hokje kampioen: https://youtu.be/TIIH8yICYDg