Curling en koartebaanwedstriid

11 febrewaris 2010

Curling en koartebaanwedstriid

Freed te jun 12 febrewaris is it Weidumer Kampioenskip Curling op de iisbaan fan weidum! 19.00 oere opjaan op de baan, 19.30 gean we los! (fan groep 7/8 ôf) 17 febrewaris is der in koartebaanwedstriid op de IIsbaan fan Weidum! fan 19.00 oere ôf opjaan op de baan en 19.30 oare gean we los! (fan 12 jier ôf (foartsetunderwiis)) Siz it fierder en doch mei!!!