Buro de Vries Oer Idzerda

4 novimber 2019

Wizige op 26-11-2019, 11:04:13

Buro de Vries Oer Idzerda

100 jier radio
Buro De Vries (Geartsje de Vries, Omrop Fryslân) wie snein 3 novimber op besite yn it doarpshûs fan Weidum, om it libben en wurk fan Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda te betinken. Kommende woansdei is it nammentlik 100 jier lyn dat de berne Weidumer as alderearste fan 'e wrâld in kommersjele radio-útstjoering de ether yn slingere.
Hanso, syn ropnamme, wie in technysk man mei in grutte ynteresse yn ferskate stjoertechniken.

De live útstjoering is werom te harkjen fia Omrop Fryslân.