Alder-bern keatsen

31 maaie 2010

Alder-bern keatsen

It alder-bern keatsen wie ik dit jier wer in grut sukses, 16 partoeren dienen mei oan de partij. Der is keatst in fjouwer klassen ofhanklik fan de sterkte fan de bern. De is geweldich keatst troch eltsenien, ien klasse wie pas om 17.45 útkeatst !!! Foto's stean op www.nijekriich.nl