AED-training

30 desimber 2017

Wizige op 27-11-2019, 13:09:12

AED-training

Oprop
Wy ha Johan Faber en Jeroen van der Gulik (doarpsgenoaten en ambulânsesjauffeurs) ree fûn om in AED-training te jaan. De training bestiet út ien jûn en is bedoeld om fertrouwd te reitsjen mei de AED en reanimearjen. Dizze training is kosteleas, omdat der gjin sertifikaat of diploma oan hinget.

Wy wolle graach ynventarisearje hoefolle belangstelling der foar dizze training is. Mochten jo belangstelling ha, dan kinne jo dat witte litte oan Tialde Ploegh. By foarkar fia de mail: tialde@ploegh.nl.

Wij hebben Johan Faber en Jeroen van der Gulik, dorpsgenoten en ambulancechauffeurs, bereid gevonden een AED-training te geven. Deze training duurt één avond en is bedoeld om vertrouwd te raken met de AED en reanimatie. De training is kosteloos, omdat er geen diploma of certificaat aan verbonden is.

We willen graag inventariseren hoeveel belangstelling er voor een dergelijke training is. Mocht u belangstelling hebben dan kunt u dat melden bij Tialde Ploegh, bij voorkeur door een email te sturen naar tialde@ploegh.nl.