Aaisykje mei it Roekenest

1 april 2024

Wizige op 28-05-2024, 08:10:12

Aaisykje mei it Roekenest

Fannemoarn koene de bern o/m 6 jier knutselje yn it Roekenest. D'r waarden prachtige peaske kuorkes makke en dernei wie it tiid om peaske aaien te sykjen. De peaske hazze hie goed syn best dien dit jier!