11 stêden rintocht

8 maaie 2018

Wizige op 26-11-2019, 15:55:21

11 stêden rintocht

Is is maaie, 8 maaie om presys te wêzen. De alvestêden rintocht komt wer troch Weidum. En dan pakke Andrys, Marineke en Franci de lûkpûden wer en spylje se foar al dy rinners. Bauke Deelstra fan de omrop wie der by en makke in ferslach, dat is grif op de omrop te sjen hjoed.

Hjir de link fan de radioreportaazje: https://www.omropfryslan.nl/nijs/808482-alvestedekuiertocht-underweis