Energie bespaarmarkt
Nieuws vanuit Nij Dekama, zomer 2022
Greidefûgelsoarch om Weidum hinne: in fleanend seizoen!
It’s A Wonderful Life in Dorpscentrum Weidum
Programma Weidumermerke 2022
Griene Sjippe
It grienste gas is gjin gas!

23 apr.
Nieuws vanuit Nij Dekama, voorjaar 2022
19 apr.
Doarpsenerzjy Weidum
7 mrt.
Glêsfiber (Glasvezel) yn Weidum
17 jan.
Ald papier 2022
12 jan.
Digitale informatiebijeenkomst en ter inzage legging ontwerp beleidskader wonen in de dorpen Gemeente Leeuwarden
29 des.
Winterkuier
24 des.
De dagen om Kryst hinne
24 des.
Nieuws vanuit Nij Dekama, winter 2021
24 des.
Beautysalon Muriël in Mantgum
24 des.
Kryst yn Weidum
15 des.
Spulwike 50 jier
25 okt.
Ôfskie kostersechtpear Durk en Geeske
21 okt.
Nijs fan de Enerzjykoöperaasje hjerst 2021
21 okt.
Nieuws vanuit Nij Dekama, herfst 2021
21 okt.
Bericht vanuit de Doarpskeamer Nij Baarderadiel
25 sept.
BIS Corp. 9021
31 aug.
Merke foto's 2021
27 jul.
It Kin net
4 jul.
Nieuws vanuit Nij Dekama, zomer 2021
4 jul.
Nije Kriich
29 jun.
Kaartverkoop voor kleutervoorstelling De Melkweg/ De Molkwei
26 jun.
Fietstocht langs 54 Alde Fryske Tsjerken
25 jun.
Tsjerkepaad 2021

Meast lêzen

1.    Hennie de Heks | Giet út ...(239)

Aginda

12 desimber
Moat de griene by de dyk.


SNEON 10 desimber
Wurdt it âld papier ophelle.