Wandel Bootcamp  Weidum
Nijs fan it postcoderoosprojekt
Nijjierskuier 2020
Wy fan Weidum.eu
Iepening Hûnepaadsje
Dat heucht my noch goed. Tochten ride!
SIN(NE) YN WEIDUM

29 des.
Nijs fan de Enerzjykoöperaasje: Doarpsenerzjy Weidum
11 des.
Muzykles Gearhing - It Pertoer
25 nov.
Jan Suierveld: een man met een groot kaats hart
25 nov.
Postcoderoos projekt
18 nov.
In Weidumer toaniel wykein
9 nov.
De klokken, se sjonge wer!
6 nov.
Feestlike yngebrûknimming Klokken
4 nov.
Buro de Vries Oer Idzerda
1 nov.
INEZ TIMMER, har wurk as artyste
1 nov.
In bytsje fierder fan hûs
28 okt.
10 Jier de Suskes
1 nov.
Japanse duizendknoop verwijderen uit uw tuin?
27 okt.
Muzykdei! 2019
18 okt.
Sjek Rabo Coöperatiefonds foar Harmonie e.o.
15 sept.
Camping It Sânpaed
15 sept.
Inez the Battle yn it doarpshûs
15 sept.
In drokke Iepen Monumintedei yn Weidum
10 sept.
Protte Weidumers skitterje yn Jorwert
25 aug.
Drokte op de FPC2019
13 jul.
Merkekommisje bedankt!
23 jun.
Trochkomst Weidum
11 jun.
Club van het Jaar 2019 - Provinsje Fryslân
10 jun.
Frijwilliger fan 't Jier 2019

Meast lêzen

1.    Nijjierskuier 2020(106)
2.    Nijs fan it postcoderoosproj...(74)
3.    Iepening Hûnepaadsje(71)
4.    Muzykles Gearhing - It Perto...(61)
5.    Wy fan Weidum.eu(60)
6.    Wandel Bootcamp Weidum(59)
7.    Dat heucht my noch goed. Toc...(51)
8.    SIN(NE) YN WEIDUM(43)
9.    Nijs fan de Enerzjykoöperaa...(40)
10.  Nijs fan It Nut, winter 2019(30)

Aginda

Reservearje kaarten
The Beatlessessions
FOLLOW US #weidum

20 jannewaris
Moat de grize by de dyk.


SNEON 25 jannewaris
Wurdt it âld papier ophelle.