Programma Weidumermerke 2022
Griene Sjippe
It grienste gas is gjin gas!
Nieuws vanuit Nij Dekama, voorjaar 2022
Doarpsenerzjy Weidum
Glêsfiber (Glasvezel) yn Weidum
Ald papier 2022

12 jan.
Digitale informatiebijeenkomst en ter inzage legging ontwerp beleidskader wonen in de dorpen Gemeente Leeuwarden
29 des.
Winterkuier
24 des.
De dagen om Kryst hinne
24 des.
Nieuws vanuit Nij Dekama, winter 2021
24 des.
Beautysalon Muriël in Mantgum
24 des.
Kryst yn Weidum
15 des.
Spulwike 50 jier
25 okt.
Ôfskie kostersechtpear Durk en Geeske
21 okt.
Nijs fan de Enerzjykoöperaasje hjerst 2021
21 okt.
Nieuws vanuit Nij Dekama, herfst 2021
21 okt.
Bericht vanuit de Doarpskeamer Nij Baarderadiel
25 sept.
BIS Corp. 9021
31 aug.
Merke foto's 2021
27 jul.
It Kin net
4 jul.
Nieuws vanuit Nij Dekama, zomer 2021
4 jul.
Nije Kriich
29 jun.
Kaartverkoop voor kleutervoorstelling De Melkweg/ De Molkwei
26 jun.
Fietstocht langs 54 Alde Fryske Tsjerken
25 jun.
Tsjerkepaad 2021
23 jun.
Dichtsjend de dagen del
26 apr.
Opening kaatsseizoen
14 apr.
Nijs út Nij Dekama
14 apr.
Amaryllis helpt u verder in de dorpskamer

Meast lêzen

1.    Programma Weidumermerke 20...(213)
2.    It’s A Wonderful Life in...(50)

Aginda

It’s A Wonderful Life in Dorpscentrum Weidum

8 augustus
Moat de griene by de dyk.


SNEON 27 augustus
Wurdt it âld papier ophelle.