Samenzijn zit in de aard van het Friese Weidum.
Van Smaak neemt Maaltijdbezorging Nij Stapert over. Vrijwilligers gezocht!
Sânpaed-corona-bingo!
Kleure by Nij Dekama
Doarpsferset en mear yn oarlochstiid
Bearejacht yn Weidum
Ergie's Etalagetheater

29 mrt.
Hoe gaat het in Nij Dekama?
28 mrt.
Binnenloftspullen
22 mrt.
Nij Dekama - Ferdivedaasje * UPDATE *
20 mrt.
Nij Dekama op slot
15 mrt.
Coronafirus maatregels Doarpshûs
12 mrt.
Nieuws van Nij Dekama
10 mrt.
We stelle Inez Timmer 59040 minuten út.
17 feb.
BûtenGewoan Berikber
11 feb.
Bootcampend troch Weidum
11 feb.
The Beatlessessions, wat wie it moai!
31 jan.
Lêste nijs en oanmeldings postcoderoosprojekt
13 jan.
Schaatsen met IISCLUB
7 jan.
Wandel Bootcamp Weidum
2 jan.
Nijjierskuier 2020
30 des.
Wy fan Weidum.eu
30 des.
Iepening Hûnepaadsje
29 des.
Dat heucht my noch goed. Tochten ride!
29 des.
SIN(NE) YN WEIDUM
29 des.
Nijs fan de Enerzjykoöperaasje: Doarpsenerzjy Weidum
11 des.
Muzykles Gearhing - It Pertoer
25 nov.
Jan Suierveld: een man met een groot kaats hart
25 nov.
Postcoderoos projekt
18 nov.
In Weidumer toaniel wykein

Meast lêzen

Aginda

FOLLOW US #weidum

8 juny
Moat de grize by de dyk.


SNEON 13 juny
Wurdt it âld papier ophelle.