Yntocht Sinterklaas 2023

26 novimber 2023

Fotograaf: Ferskaat

Op de bakfyts kamen juster 2 razende reporters oan sjeezjen op it Weidumerhout. Se wieden op syk nei Sinteklaas. Der kamen Sinteklaas en syn Pieten al oan op de boat. @de_bledblazers hieden de sfeer d'r mar goed yn. Sels mei in pipernut yn de toeter. Mar gau op nei it doarpshus om lekker waarm te wurden troch dunsje op de Pietendans. Sint en syn Pieten ha genoaten fan prachtige optredens, fragen en tekeningen. Se hieden foar alle bern in pakje mei naam. Sa koe elts waarm en mei de buk fol pipernuten de doar ut. Wat wie it in feest!