WK Japan Nederland Doarpshûs

20 juny 2010

Fotograaf: Pier Koopmans / Wybo Smids

Sneon 19 juni WK yn de lytse seal.