Foardrachtwedstriid 2008

17 novimber 2008

Fotograaf: Pier Koopmans

It Weidumer doarpshûs siet grôtfol. Oan de foardrachtwedstriid diene sa’n 50 bern mei út de groepen 5 oant en mei 8 fan de basisskoallen yn Littenseradiel