Toanielferiening 'Oefening & Vermaak'

'Oefening en Vermaak' is yn har 127-jierrich bestean altyd safolle mooglik meigien mei de tiid. Yn Weidum wenje in protte kreative minsken en dêr makket it bestjoer dan ek tankber gebrûk fan. Wy wolle totaalteater meitsje, makke troch minsken út eigen doarp.

« werom

Kontakt

'Oefening en Vermaak' Idzerdaleane 1 9024 EE WEIDUM E-mail: ynfo@oefeningenvermaak.eu

Bestjoer:

Lucy Brouwer (foarsitter) 06 27347372

Anton Wijnstra (skriuwer)

Jan Rodenhuis (ponghâlder)

Cilla Geurtsen (lid)

Dieuwke Bouma (lid)

Klaas de Jong (lid)

Webside:
www.oefeningenvermaak.eu