Sytse Haima Rûs op 'e Line

Datum:
27 maart 2022

Oanfang:
15:30 oere

Lokaasje:
Doarpshûs Weidum

Omskriuwing:

LP - CD Presintaasje mei Anke Boersma, Jan & Marije Hoekstra, Menzo (Live)Rohn, Eelke Wiegersma & MR Tim de Vries blazers.

Tagong €5,-
 

 

 

Sytse Haima Rûs op 'e Line