Solistenconcours

Datum:
11 april 2020

Oanfang:
GIET NET TROCH

Lokaasje:
GIET NET TROCH

Omskriuwing:

Op sneon 11 april is it 3e solistenconcours organisearre troch 
it SML (Samenwerkende muziekverenigingen Leeuwarden) 
Dizze kear yn it doarpshûs fan Weidum. 
Mear fynst op www.sml.frl