Krystbeammen ferkeap op 'T Wiel

Datum:
2 desimber 2023

Oanfang:
09:30

Lokaasje:
'T Wiel

Omskriuwing:

Fijnspar, Blauwspar, Zilverspar, Nordmann & Fraseri.

Gratis kofje, poeiermolke en glühwein.
Beam kin ynpakt en thúsbesoarge wurde.

Graach oant dan!

 

Krystbeammen ferkeap op 'T Wiel