Krystballeke

Datum:
27 desimber 2019

Oanfang:
Ferskaat

Lokaasje:
Doarpshûs

Omskriuwing:

Oan jeugd groep 1 oant en mei 5 oanfang yn de niemiddei

Groep 6 oant en mei 14 jier fan 20.00 oant 22.30 oere