Inez Timmer

Datum:
3 maaie 2019

Oanfang:
19.30 oere

Lokaasje:
Doarpshûs

Omskriuwing:

nez Timmer mei it ferhaal oer it wraldferneamde 
liet "Lili Marleen". Mear ynfo folget!