Bingo

Datum:
21 jannewaris 2023

Lokaasje:
Doarpshus Weidum

Omskriuwing:

Bingooooooo

Sneon 21 jannewaris

13.00 - 14.00 groep 3 o/m 6

15.00 - 16.30 groep 7 o/m 15 jier

20.00 - 16 o/m 100 jier

Roekenêst Weidum (jûns is de bingo yn de lytse seal)

€ 3,- foar bern / € 5,- fanôf 16 jier

Opjaan kin o/m 18 jannewaris by Marrit (06-18800612)

Der binne hiele moaie priizen te winnen!

Fansels is dit alles ûnder it genot fan in drankje en in hapke

Jou dy gau op!

 

Bingo