Nijs fan It Nut

Wizige op 04-01-2016, 20:16:48


Wij hadden niet anders verwacht!

Waar schrijven ze nu beter Frysk: in Weidum of in Jellum/Bears? De Weidumers wisten de uitslag van deze wedstrijd op 15 november 2015 al van te voren. Immers zij hadden stiekem extra getraind en geoefend. De beker ging dus ’s zondagsavond na een gezellige nazit mee naar Weidum. Voor de inwoners van Jellum/Bears betekent de nederlaag toch maar even extra oefenen voor de revanche in 2016.

Sjoerd Bottema was de opsteller van het prachtige en moeilijke dictee met o.a. het woord sûpengroattenbrij er in. Langs deze weg wil ik Sjoerd namens onze drie dor-pen nog even hartelijk danken voor zijn inspanning. Vanuit Weidum gaan de felicitaties nog naar de winnares van het dictee Ytsje Tolsma, zij had slechts 4 fouten (het gemiddelde was ongeveer 25). Oh ja, jammer dat de voorzitter van It Nut de op de jaarvergadering aanwezige Ytsje daar niet even in het zonnetje heeft gezet. Wij zullen dit met hem bespreken op de eerstvolgende vergadering.

Fries is een prachtige taal met mooie uitspraken. Een paar voorbeelden: ‘Een fin mear as een bears’ of zoals in de vorige eeuw en misschien nu nog wel gebruikt: ‘Ik sil de geit efkes ferstekke’. Deze laatste uitspraak vraagt om nadere toelichting en er zit ook een stukje historie aan vast. Halverwege de 70’er jaren was in het dorphuis van Bears ook een Jongereinhûs. Op de vrijdagavond stonden beurtelings wat oudere jongeren (ca. 25 jaar) achter de bar, bijvoorbeeld Ferry de Boer. Voor ons als jongeren - ik was zelf import maar mocht er in vanwege mijn verkering met zij waar ik nu mee ben getrouwd - waren het gouden en gezellige tijden. Van ca. negen tot een uur of één gezellig met elkaar wat ouwehoeren en drinken op de vrijdagavond. Een halve liter bier kostte slechts 0,50 en het was altijd erg gezellig. De dames gingen binnen naar het toilet, de heren gebruikten vooral later op de avond vanwege het wat lastiger richten na een paar biertjes meestal de sloot achter het Jongereinhûs. Een boerenzoon zei op een gegeven moment tegen een van de aanwezige dames: ‘Ik gean efkes fuort, moat de geit even ferstekke’. Haar vraag: ‘Wêr stiet die dan?’. Veel gelach natuurlijk en zij had weer wat geleerd. Dit is ongeveer 40 jaar geleden en nog steeds zijn er prachtige dorpshuizen in onze woonplaatsen die draaien dankzij een grote groep vrijwilligers. Houden zo.

De jaarvergadering van It Pleatslik Nut Weidum op donderdag 19 november stond in het teken van duurzame energie. Er waren ca. 20 belangstellenden die na een goed betoog van Rene Poppen van Ús Koöperaasje enthousiast waren en bleven om mogelijk als gezamenlijke groep met natuurlijk meer inwoners van Weidum gebruik te maken van duurzame energie. Die wordt elders opgewekt via zonne-panelen en windmolens. It Nut heeft de namen van alle belangstellenden verzameld en zal onderzoeken of wij voor Weidum genoeg deelnemers kunnen vinden om gezamenlijk een duurzame energie coöperatie op te richten. Het gaat dan om energie die voor een redelijke prijs via Ús Koöperaasje ingekocht kan worden. Naast het gebruik maken van duurzame energie is nog een bijkomend voordeel dat het dorp voor iedere deelnemer 75 euro per jaar ontvangt. Dat betekent, indien 40 huishoudens deelnemen, dit 3000 euro per jaar oplevert voor ons dorp. Ook oud Weidumers mogen trouwens deelnemen. Het plan zal in eerste instantie verder worden uitgewerkt door het bestuur van it Nut, u hoort natuurlijk weer van ons.

Voor eerst fijne kerstdagen en een succesvol 2016.
Joh. de Boer, voorzitter It Nut, Weidum

« werom